Контакты

Украина, г. Киевlpc logo
ул. Лейпцигская, 3А

 

Тел.:(067) 323-45-57
 

     

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими. Підрозділ 2. Фіксований сільськогосподарський податок. Податковий кодекс


Розділ XIV. Спеціальні податкові режими

 

Підрозділ 2. Фіксований сільськогосподарський податок

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому підрозділі терміни вживаються у такому значенні:

1.1) податок, платник податку, оподаткування, ставка податку - фіксований сільськогосподарський податок, платник фіксованого сільськогосподарського податку, обкладення фіксованим сільськогосподарським податком, ставка фіксованого сільськогосподарського податку;

1.2) частка сільськогосподарського товаровиробництва - питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній податковий (звітний) рік, у загальній сумі його доходу за такий рік, що враховується під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку;

1.3) сільськогосподарська продукція - товари, які підпадають під визначення 1 - 24 групи згідно з УКТЗЕД;

1.4) сільськогосподарський товаровиробник - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що здійснює виробництво (вирощування), переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції, у тому числі рибогосподарське підприємство, що здійснює вилов (збирання), відтворення, вирощування риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), а також її переробку та реалізацію;

1.5) фіксований сільськогосподарський податок - податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та (або) у відсотках доходу, визначеного відповідно до розділу III цього Кодексу, та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів (обов'язкових платежів).

 

Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.3 цієї статті, можуть бути зареєстровані сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

У селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві до продукції власного виробництва також належать племінні (генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об'єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів'я тварин.

Податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.

Щодо сільськогосподарських товаровиробників, утворених протягом попереднього календарного року, в рамках застосування абзацу першого цього пункту під попереднім звітним (податковим) роком слід розуміти період, починаючи з дати їх державної реєстрації до 31 грудня такого року.

2.2. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути зареєстровані з урахуванням положень пункту 2.3 цієї статті як платники податку з дня їх державної реєстрації.

2.3. Не може бути зареєстрований як платник податку:

2.3.1) суб'єкт господарювання, який застосовує спеціальні податкові режими, визначені підрозділами 1, 3, 4 і 5 цього розділу;

2.3.2) суб'єкт господарювання, у якого понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації продукції квітково-декоративного рослинництва, декоративних рослин, грибів, диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра;

2.3.3) суб'єкт господарювання, що провадить діяльність з виробництва та/або реалізації підакцизних товарів, крім виноматеріалів, виготовлених з власної сировини, які реалізуються для подальшої переробки;

2.3.4) суб'єкт господарювання, який на день подання заяви про реєстрацію як платника податку має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

Стаття 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом обкладення податком є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та (або) земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), яка перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, в тому числі на умовах оренди.

 

3.2. Об'єктом обкладення податком для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, а також продукції тваринництва і птахівництва, є дохід, визначений відповідно до розділу III цього Кодексу.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, а також продукції тваринництва і птахівництва, слід розуміти частку доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації такої продукції та продуктів її переробки, яка за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків загальної суми його доходу за такий рік.

 

Стаття 4. База оподаткування

4.1. Базою обкладення податком є нормативна грошова оцінка площі сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області.

4.1.1. Нормативна грошова оцінка землі, визначена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, уточнюється щороку станом на 1 січня на коефіцієнт індексації, у встановленому розділом XII цього Кодексу порядку.

4.2. Базою обкладення податком для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, а також продукції тваринництва і птахівництва, є дохід платника податку, виражений у гривнях.

 

Стаття 5. Ставки податку

5.1. Розмір ставок податку, крім ставок податку для сільськогосподарських товаровиробників, зазначених у пункті 5.2 цієї статті, залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

а) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,15;

б) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09;

в) для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,09;

г) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,03;

ґ) для земель водного фонду - 0,45.

5.2. Ставка податку для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, а також продукції тваринництва і птахівництва, становить 2 відсотки бази оподаткування.

 

Стаття 6. Порядок нарахування та строки сплати податку

6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати податку є календарний місяць.

6.2. Платники податку визначають суму податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим підрозділом, і подають до 1 лютого поточного року податкову декларацію органам державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки.

6.3. У разі подання такої декларації платник податку звільняється від подання щомісячних декларацій.

6.4. Платник податку має право подавати щомісяця нову податкову декларацію, що не звільняє його від подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

6.5. Форма декларації затверджується центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики.

6.6. Юридичні особи - платники податку, що реорганізуються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов'язані подати у період до їх фактичного припинення органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію з податку (для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або боргів, які передані йому як правонаступнику).

6.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники, зареєстровані як платники податку у рік свого утворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, податкову декларацію органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок.

6.8. Платники податку в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) подають податкову декларацію з податку разом з висновком Торгово-промислової палати України про наявність форс-мажорних обставин у попередньому податковому (звітному) році.

До таких платників податку в наступному податковому (звітному) році не застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського товаровиробництва повинна дорівнювати або перевищувати 75 відсотків.

6.9. Якщо протягом податкового (звітного) періоду у платника податку змінилася площа сільськогосподарських угідь та (або) земель водного фонду у зв'язку з набуттям на неї права власності або користування, такий платник зобов'язаний:

уточнити суму податкових зобов'язань з податку на період, починаючи з дати набуття такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, органам державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх нормативну грошову оцінку.

6.10. У разі, коли платник податку (орендодавець) надає сільськогосподарські угіддя та (або) землі водного фонду в оренду іншому платникові податку (орендарю), орендована площа земельних ділянок не може включатися до декларації з податку орендаря, а враховується у такій декларації орендодавця.

6.11. Якщо платник податку (орендар) орендує сільськогосподарські угіддя та (або) землі водного фонду в особи, яка не є платником податку (орендодавця), орендована площа земельних ділянок включається до декларації з податку орендаря.

6.12. Сплата податку здійснюється щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем базового податкового (звітного) місяця, у розмірі, який становить третину суми податку, визначену для кожного кварталу, від річної суми податку у таких розмірах:

а) у I кварталі - 10 відсотків;

б) у II кварталі - 10 відсотків;

в) у III кварталі - 50 відсотків;

г) у IV кварталі - 30 відсотків.

6.13. Для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, а також продукції тваринництва і птахівництва, податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати податку є календарний квартал.

6.14. За результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду сільськогосподарські товаровиробники, зазначені у пункті 6.13 цієї статті, подають органу державної податкової служби декларацію у строк, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду, та сплачують податок згідно з поданою декларацією протягом 10 календарних днів, що настають за встановленим останнім днем подання такої декларації.

6.15. Сума податку зараховується до бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

 

Стаття 7. Особливості обкладення платників податку окремими податками і зборами (обов'язковими платежами)

7.1. Платники податку не обкладаються такими податками і зборами:

а) податок на прибуток підприємств;

б) плата за землю (за винятком земельних ділянок, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва);

в) комунальний податок;

г) збір за використання води водних об'єктів;

ґ) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності).

7.2. Податки і збори (обов'язкові платежі), не зазначені у пункті 7.1 цієї статті, сплачуються платником податку в порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом, а страхові внески до Пенсійного фонду України і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування - в порядку, встановленому законами про загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування.

 

Стаття 8. Порядок набуття статусу платника податку

8.1. Сільськогосподарський товаровиробник для набуття і підтвердження статусу платника податку подає до 1 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, яка оподатковується, - органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням;

звітну податкову декларацію з податку окремо щодо кожної земельної ділянки - органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, складений на підставі даних бухгалтерського обліку, - органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики разом з центральним органом державної податкової служби;

витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх нормативну грошову оцінку - органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок.

8.2. Довідка про набуття або підтвердження статусу платника податку видається протягом 10 робочих днів з дати подання ним податкової декларації органом державної податкової служби за місцезнаходженням такого платника.

 

Стаття 9. Відповідальність платників податку

9.1. У разі, коли у податковому (звітному) році дохід, отриманий в результаті здійснення операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить менш як 75 відсотків загальної суми доходу, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

9.2. Платники податку несуть відповідальність відповідно до законодавства за правильність обчислення, своєчасність подання податкових декларацій та сплати сум податку.

 

Вернуться к содержанию документа «Налоговый кодекс Украины»


 

Если у Вас возникли дополнительный вопросы касательно налогового законодательства Украины или Вам необходимы услуги адвоката, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.»  предоставит профессиональные юридические услуги.

Также, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» предоставляет юридические услуги в других областях права.