Контакты

Украина, г. Киевlpc logo
ул. Лейпцигская, 3А

 

Тел.:(067) 323-45-57
 

     

Розділ VIII. Екологічний податок. Податковий кодекс


Розділ VIII. Екологічний податок

 

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього розділу терміни вживаються у такому значенні:

1.1) податок, оподаткування, платник податку (в усіх відмінках) - екологічний податок, оподаткування екологічним податком, платник екологічного податку (у відповідних відмінках);

1.2) екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, у тому числі скидів понаднормативних забруднень промислових та інших стічних вод через систему каналізації населених пунктів, розміщення відходів та утворення і тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

1.3) спеціально відведені місця чи об'єкти розуміються у значенні, визначеному Законом України "Про відходи";

1.4) кінцеві споживачі - суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які використовують паливо для власних потреб.

 

Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

2.1.1) викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення;

2.1.2) скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, у тому числі скиди понаднормативних забруднень промислових та інших стічних вод через систему каналізації населених пунктів;

2.1.3) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

2.1.4) утворення радіоактивних відходів;

2.1.5) тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

2.2. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, якими здійснюються:

2.2.1) викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення (крім повітряних суден) у разі використання ними палива;

2.2.2) викиди забруднюючих речовин в атмосферу повітряними суднами.

2.3. Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:

2.3.1) уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання до підприємства - виробника або до підприємства-постачальника такого джерела;

2.3.2) здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.

2.4. Не є платниками податку, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк спеціалізовані суб'єкти господарювання, основною діяльністю яких є довгострокове зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

2.5 Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщують на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.

Стаття 3. Податкові агенти

3.1. Податок утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації палива кінцевому споживачу (за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами, крім повітряних суден), а також у процесі розрахунку за надані послуги під час зльоту-посадки повітряних суден (за викиди в атмосферу забруднюючих речовин повітряними суднами).

3.2. До податкових агентів належать:

3.2.1) суб'єкти господарювання, які реалізують паливо кінцевому споживачу;

3.2.2) експлуатанти та власники аеропортів чи аеродромів, що надають послуги під час зльоту-посадки повітряних суден.

Стаття 4. Об'єкт оподаткування

4.1. Об'єктами оподаткування є:

4.1.1) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу стаціонарними джерелами;

4.1.2) обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водний об'єкт, обсяги та види понаднормативних забруднень промислових та інших стічних вод через систему каналізації населених пунктів;

4.1.3) обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів.

4.1.4) максимальна злітна маса повітряного судна та кількість зльотів-посадок, здійснених ним;

4.1.5) обсяги та види палива, придбаного кінцевим споживачем;

4.1.6) обсяги радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання, та/або тимчасово зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Стаття 5. Ставки податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

5.1. Ставки податку за викиди основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Назва забруднюючої речовини 

Ставка податку, гривень за тонну 

Азоту оксиди  

403 

Аміак 

76 

Ангідрид сірчистий  

403 

Ацетон  

151 

Бенз(о)пірен  

512692 

Бутилацетат  

91 

Ванадію п'ятиокис  

1511 

Водень хлористий  

15 

Вуглецю двоокис  

0,2 

Вуглецю окис  

15 

Вуглеводні  

23 

Газоподібні фтористі сполуки  

997 

Тверді речовини  

15 

Кадмію сполуки  

3188 

Марганець та його сполуки  

3188 

Нікель та його сполуки  

16241 

Озон  

403 

Ртуть та її сполуки  

17072 

Свинець та його сполуки  

17072 

Сірководень  

1294 

Сірковуглець  

841 

Спирт н-бутиловий  

403 

Стирол  

2941 

Фенол  

1828 

Формальдегід  

997 

Хром та його сполуки  

10812 

 

5.2. Для забруднюючих речовин, що не увійшли до пункту 5.1 цієї статті, ставки податку слід застосовувати залежно від установленого класу небезпечності забруднюючої речовини:

Клас небезпечності 

Ставка податку, гривень за тонну 

2880 

II 

661 

III 

98 

IV 

33 

 

5.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 5.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності, ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук):

Орієнтовно-безпечний рівень впливу сполук (мг/куб. метр) 

Ставка податку, гривень за тонну 

Менше 0,0001  

121255 

0,0001 - 0,001 (включно)  

10389 

0,001 - 0,01 (включно)  

1435 

0,01 - 0,1 (включно)  

403 

0,1 - більше 10  

15 

 

5.4. Для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 5.2 цієї статті.

5.5. За викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, які знаходяться у адміністративних межах населених пунктів, ставки податку, зазначені у пунктах 5.1 - 5.4 цієї статті, збільшуються у 2 рази.

Стаття 6. Ставки податку за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

6.1. Ставки податку за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (крім повітряних суден) у разі використання палива:

Вид палива 

Ставка податку, гривень за тонну 

Бензин неетилований 

33 

Бензин сумішевий 

26 

Зріджений нафтовий газ  

29 

Дизельне біопаливо 

21 

Дизельне пальне  

26 

Мазут  

23 

Стиснений природний газ  

24 

 

6.2. Ставка податку за викиди в атмосферу забруднюючих речовин повітряними суднами - 5 гривень за тонну максимальної злітної маси повітряного судна за один цикл його зльоту-посадки.

Стаття 7. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти

7.1. Ставки податку за скиди основних забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Назва забруднюючої речовини 

Ставка податку, гривень за тонну 

Азот амонійний  

264 

Органічні речовини (за показниками БСК5) 

106 

Завислі речовини  

Нафтопродукти  

1556 

Нітрати  

23 

Нітрити  

1299 

Сульфати  

Фосфати  

212 

Хлориди  

 

7.2. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин, що не увійшли до пункту 7.1 цієї статті, застосовуються залежно від гранично допустимої концентрації або орієнтовно-безпечного рівня впливу таких речовин у воді водних об'єктів:

Концентрація забруднюючих речовин (мг/літр) 

Ставка податку, гривень за тонну 

до 0,001 (включно) 

20788 

0,001 - 0,1 (включно)  

15073 

0,1 - 1 (включно)  

2599 

1 - 10 (включно) 

264 

понад 10  

53 

 

7.3. За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно-безпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 7.2 цієї статті.

7.4. За скиди забруднюючих речовин із зворотними водами у ставки, озера, річки та моря ставки податку, зазначені у пунктах 7.1 - 7.3 цієї статті, збільшуються у 1,5 рази;

7.5. За скиди забруднюючих речовин у озера, річки або моря ставки податку, зазначені у пунктах 7.1 - 7.3 цієї статті, збільшуються у 3 рази.

7.6. За скиди забруднюючих речовин у ділянки озер або річок, які знаходяться у адміністративних межах населеного пункту, ставки податку, зазначені у пунктах 7.1 - 7.3 цієї статті, збільшуються у 5 разів.

7.7. За скиди (захоронення) у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод, включаючи мінералізовані шахтні та термальні води, що утворюються на основі природних вод і не піддаються очищенню існуючими методами, ставки податку, зазначені у пунктах 7.1 - 7.3 цієї статті, збільшуються у 10 разів.

Стаття 8. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

8.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

8.1.1) обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 431 гривня за одиницю;

8.1.2) люмінесцентних ламп - 7,5 гривні за одиницю.

8.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів 

Рівень небезпечності відходів  

Ставка податку, гривень за тонну 

надзвичайно небезпечні 

1359 

II 

високонебезпечні 

53,2 

III 

помірно небезпечні 

11,9 

IV 

малонебезпечні 

4,7 

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 

0,47 

 

8.3. За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки.

8.4. За розміщення відходів поза межами спеціально створених місць складування відходів (поза полігонами), які забезпечують захист атмосферного повітря та/або водних об'єктів від забруднення, ставки податку, зазначені у пунктах 8.1 - 8.3 цієї статті, збільшуються у 3 рази.

8.5. Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

Місце (зона) розміщення відходів 

Коефіцієнт 

В адміністративних межах населеного пункту  

На відстані менш як 3 км від адміністративних меж найближчого населеного пункту  

На відстані від 3 км до 5 км від адміністративних меж найближчого населеного пункту 

На відстані більш як 5 км від адміністративних меж найближчого населеного пункту 

 

 

Стаття 9. Ставки податку за утворення та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк

9.1. Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) складає 0,0063 гривні у розрахунку на 1 кВТ·год. виробленої електричної енергії.

9.2. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів 

Ставка збору за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, грн. за метр кубічний 

Ставка збору за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання, грн. за сантиметр кубічний 

Високоактивні  

300000 

10000 

Середньоактивні та низькоактивні  

5600 

2000 

 

9.3. Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів:

Категорія відходів 

Коефіцієнт 

Високоактивні 

50 

Середньоактивні та низькоактивні 

 

 

Стаття 10. Індексація ставок податку

10.1. З 1 січня року, наступного за роком набрання чинності цим Кодексом, щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок податку за формулою:

Сі = Сб х дКі,

де Сі - проіндексована ставка податку у поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми) за 1 тонну (1 кубічний метр, 1 кубічний сантиметр, 1 кВТ•год., одиницю);

Сб - базова ставка податку, гривень за 1 тонну (1 кубічний метр, 1 кубічний сантиметр, 1 кВТ•год., одиницю);

дКі - добуток коефіцієнтів індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки, починаючи з року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок податку - починаючи з року їх введення.

Коефіцієнт індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік розраховується за формулою:

Кі = І / 100,

де Кі - коефіцієнт індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік;

І - офіційно оприлюднений індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, у відсотках.

10.2. У разі, якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація ставок податку у поточному році не проводиться.

10.3. Добуток коефіцієнтів індексів споживчих цін (індексів інфляції) розраховується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі статистики, інформація щодо його розміру надається щороку до 1 лютого центральному органу державної податкової служби.

10.4. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки податку, встановлені цим розділом, а для нововведених ставок - на 31 грудня року їх введення.

 

Стаття 11. Порядок обчислення податку

11.1. Суми податку обчислюються платниками податку самостійно щокварталу.

11.2. У разі, якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючих речовин.

11.3. У разі невиконання заходів щодо скорочення викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у встановлений строк у перший рік такого невиконання застосовується коефіцієнт 1,2, який при подальшому невиконанні таких заходів щороку збільшується на 20 відсотків.

11.4. У разі відсутності у платника податку затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів збір обчислюється в установленому порядку у десятикратному розмірі.

11.5. Суми податку, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками податку самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на підставі затверджених лімітів (щодо скидів і розміщення відходів) виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщених протягом звітного кварталу відходів, ставок (проіндексованих ставок) податку та збільшуючих коефіцієнтів.

11.6. Суми податку, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, обчислюються податковими агентами збору самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на підставі ставок (проіндексованих ставок) податку виходячи з кількості фактично реалізованого кінцевому споживачу палива, або максимальної злітної маси повітряного судна та кількості зльотів-посадок, здійснених ним.

11.7. Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) обчислюються платниками збору - експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, нормативу збору, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об'єму радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, і з фактичного об'єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р., та коригуючого коефіцієнта за формулою:

АЕС = On х Н + (рнс х С1нс х V1нс + рв х С1в х V1в) + 1/32 (рнс х С2нс х V2нс + рв х С2в х V2в),

де АЕС - сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;

On - фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт•год.;

Н - ставка податку, який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби один раз на рік, наведений у пункті 9.1 цього розділу, гривень за 1 кВт•год.;

1/32 - коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 р. радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 р. до 1 квітня 2019 р., протягом іншого періоду дорівнює 0);

рнс, рв - коригуючі коефіцієнти, наведені у пункті 9.3 цього розділу;

С1нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;

С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;

С2нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 р., гривень з копійками;

С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 р., гривень з копійками;

V1нс - фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V1в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V2нс - фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 р., куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V2в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 р., куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).

Інші платники податку - суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, обчислюють суми збору пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання цього джерела. Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 р. радіоактивних відходів для таких суб'єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.

11.8. Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк, обчислюються платниками збору - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок збору, наведених у пункті 9.3 цього розділу, та пропорційно до строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою:

S зберігання = N х V х T зберігання,

де S зберігання - сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;

N - ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведений у таблиці 1.11 додатка 1;

V - фактичний об'єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

T зберігання - кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

 

Стаття 12. Порядок подання податкової звітності та сплати податку

12.1. Звітний податковий період дорівнює календарному кварталу.

12.2. Платники податку або податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, і подають протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

12.2.1) за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;

12.2.2) при здійсненні повітряними суднами зльотів-посадок в аеропортах чи на аеродромах - за місцем розміщення аеропортів чи аеродромів тощо;

12.2.3) за паливо, реалізоване кінцевому споживачу, - за місцем розміщення пунктів продажу палива.

12.3. Річна податкова декларація подається до органів державної податкової служби з попереднім погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища в частині застосування коригуючих коефіцієнтів та затверджених лімітів скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та розміщення відходів.

12.4. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища повинні до 1 лютого надавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням джерел забруднення та місцем розташування спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів перелік платників, які не виконали у звітному податковому році заходи щодо скорочення викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів із зазначенням строків виконання цих заходів.

12.5. Територіальні органи Мінприроди України до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, наступного за кварталом, у якому вони відбулися.

12.6. Територіальні органи Держатомрегулювання до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений строк, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, наступного за кварталом, у якому вони відбулися.

12.7. Платники перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

12.8. Платники перераховують суми податку, що справляється за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства.

12.9. Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 р.), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та територіальними органами Держатомрегулювання. Вимоги щодо строків надання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією податку.

12.10. Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових декларацій.

12.11. Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем знаходження джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища. В іншому випадку платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу.

12.12. У разі якщо:

12.12.1) платник податку має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів на території декількох сільських, селищних або міських рад (коди згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник збору зобов'язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцем знаходження стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів податкову декларацію по кожному стаціонарному джерелу забруднення або спеціально відведеному для розміщення відходів місцю чи об'єкту окремо;

12.12.2) платник податку має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного органу державної податкової служби одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення;

12.12.3) платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів знаходяться на території вказаного міста (указується код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)), за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради).

 

Вернуться к содержанию документа «Налоговый кодекс Украины»


 

Если у Вас возникли дополнительный вопросы касательно налогового законодательства Украины или Вам необходимы услуги адвоката, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.»  предоставит профессиональные юридические услуги.

Также, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» предоставляет юридические услуги в других областях права.